Aleyon

 

Aleyon Bewindvoeringen
postbus 8146
4330 ec middelburg

0113 - 22 83 82
info@aleyon.nl
stip Bewindvoeringen
stip Inkomensbeheer
stip Budgetbeheer
stip Schuldhulpverlening

Bewindvoeringen

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering in het minnelijke traject, ook bekend als beschermingsbewind, is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Een oorzaak hiervoor kan een lichamelijke of geestelijke beperking zijn. In dergelijke situaties kan het wenselijk en/of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter uw vermogen en inkomen onder bewind stelt.

bewindvoeringen
U, uw partner of één van uw naaste familieleden kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn.

 

Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan ook een professionele organisatie zoals de Aleyon uw bewindvoerder worden.

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie en/of het omgaan met geld. Het bewind is erop gericht misbruik van hen te voorkomen.

Hoe wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank?

Wanneer iemand zich onder bewind wil laten stellen zal Aleyon samen met de onderbewind gestelde het verzoek voor de rechtbank indienen. Dit verzoekschrift moet ingediend worden bij de sector kanton van de betreffende rechtbank en voorzien worden van een aantal bijlagen.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder na de benoeming?

Wanneer Aleyon door de rechtbank benoemd is tot bewindvoerder heeft deze een aantal taken die zij dient uit te voeren. Zo dient als eerste na de benoeming een beschrijving gemaakt te worden van het inkomen en vermogen dat onder bewind wordt gesteld. Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden.

Naast het voeren van het bewind heeft  Aleyon de volgende taken welke verricht dienen te worden. Dit zijn onder andere:

   • Het verzorgen van de diverse belastingaangiften;
 • Het aanvragen van huur-, zorg- en kindertoeslag;
 • Het aanvragen van uitkeringen;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;
 • De contacten onderhouden met diverse instellingen;
 • De betalingen verzorgen van de vaste lasten;
 • Het uitvoeren van de schuldregeling (indien aanwezig);
 • De behandeling en doorzending van de inkomende post;
 • Het voeren van de administratie.

Naast bovengenoemde verplichtingen heeft Aleyon jaarlijks de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen aan zowel de cliënt als aan de rechtbank. Er dient een overzicht gemaakt te worden van de financiële situatie waarin de volgende zaken ten minste aangegeven dienen te worden:

   • Het totaalbedrag van het ontvangen inkomen;
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten;
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien aanwezig);
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien aanwezig);
 • Het saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet worden.

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?

De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin de lichamelijke of geestelijke beperking aanwezig is. Dit betekent dat de onderbewindstelling voor onbepaalde tijd is. Er zijn echter drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

 • Door een uitspraak tot ondercuratelestelling;
 • Door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onderbewindstelling bij de rechtbank sector kanton;
 • Door overlijden van de onderbewind gestelde.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK). Aleyon volgt deze tarieven.

Wanneer er een minimuminkomen is en weinig vermogen, is het niet altijd mogelijk om naast de vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te dragen. Binnen de gemeenten zijn er voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand om zo deze kosten te voldoen. Wanneer er mogelijk gebruik gemaakt kan worden van deze regeling, zal Aleyon de aanvraag verzorgen.

 

Richtinggevend    |    Doeltreffend